Politik och ideologi

Politiska partier följer ofta vissa idéer om hur de tycker att ett samhälle ska styras. De är med andra ord ofta byggda kring en särskild politisk ideologi. Ideologi innebär idéer om hur ett samhälle ska styras och fungera och hur det ska vara organiserat på en mängd olika sätt. Dessa ideologier bygger i sin tur ofta på olika filosofiska tänkares verk. Några sådana exempel är till exempel marxismen som bygger på Karl Marx’s filosofi och konservatism som bygger på Edmund Burkes tankegångar kring hur ett samhälle bör fungera.

Förutom hur samhället ska styras bygger även ideologier också på en viss syn på hur människor fungerar. Dessa är dock ganska nära sammankopplade eftersom man ju försöker att anpassa samhället efter hur människan fungerar. De som har väldigt höga tankar om människan anser ofta att människan kan klara sig själv och att människan är god i grunden och därför inte behöver särskilt mycket statlig inblandning. Andra anser dock att det är fullt nödvändigt att människan behöver styras av staten.

Det finns tre stora klassiska ideologier som de flesta samhällen bygger på i olika stor utsträckning. Dessa ideologier är socialism, liberalism och konservatism. Socialism innebär i grunden att ekonomiska resurser ska delas lika och att människor är jämlika. Liberalismen innebär en strävan efter individuell frihet och anser att människan ska ha så mycket frihet som möjligt så länge det inte skadar någon annan. Konservatismen å andra sidan anser att man ska vara försiktig med förändringar i samhället och att om det ska ske så ska det ske långsamt.

Västvärlden har under många år nu präglats av framför allt en blandning mellan liberalism och socialism och med det har frågor som till exempel medborgarrätt och rättigheter för svaga grupper mer och mer kommit att prioriteras. Vi har dock på senare år börjat se en vändning mot en mer konservativ inriktning vilket inte minst avspeglas i det amerikanska valet där Donald Trump valdes till president, en person som knappast kan anses vara särskilt mycket socialist.

De flesta ideologier kan på ett eller annat sätt kategoriseras under socialism, liberalism och konservatism. Däremot finns det många underkategorier till dessa. Feminism är till exempel en ideologi som kan befinna sig både under vänsterblocket och högerblocket.

Det finns också ideologier som bygger på religiösa tankegångar. Detta är relativt ovanligt i västvärlden men i Sverige kan till exempel Kristdemokraterna nämnas. I andra delar av världen är detta dock väldigt vanligt. Kanske särskilt i Mellanöstern och i Nordafrika är det väldigt vanligt att samhällen styrs av religiösa ledare. Dessa ideologier är dock av naturen svåra att anpassa till moderna samhällen vilket gör att det ofta leder till diktaturer och väldiga svårigheter i ett samhälle där religiositet istället för vetenskap och sunt förnuft styr.