Demokrati vs diktatur

En grundläggande skillnad mellan det politiska styret i ett samhälle är om det präglas av diktatur eller av demokrati. Västvärlden präglas av demokratier och innebär att medborgarna har en viss makt över hur politiken i ett land förs. I Sverige görs detta exempelvis genom att medborgarna vart fjärde år har rätt att rösta på vilka de vill ska representera dem i riksdagen. Man har också rätt i en demokrati att kritisera den politik man inte tycker om och att föra fram den man gillar.

Diktatur innebär å andra sidan att ett land styrs av en eller ett fåtal personer. Denna eller dessa personer bestämmer då allt i landet och medborgarna har ingenting att säga till om. Vissa länder är inte officiellt diktaturer men fungerar så i praktiken. Exempelvis kan det anordnas val men där det bara finns en representant att rösta på, eller så riggas valen så att en särskild kandidat gynnas.

Även om det är ganska självklart att demokrati är att föredra framför diktatur så finns det ändå några argument som förs fram till försvar för diktaturer. Det brukar ofta handla om att det i demokratier är problematiskt att en minoritet styrs av en majoritet.