Allmänt om politik

Politik är ett mycket brett område och kan i stort sett handla om vad som helst. Det allra mesta man har omkring sig påverkas troligtvis på ett eller annat sätt av den politik som förs i ett land. Även du själv är ytterst påverkad av politik. Men vad innebär då politik?

Politik är ganska svårdefinierat just eftersom det är så brett men man kan säga att det i första hand har med makt och samhälle att göra. Det har att göra med hur samhället bör styras, hur det styrs samt tankar om hur ett samhälle bör vara. De allra flesta har åtminstone ett par åsikter som kan ses som politiska och andra har det rent av som jobb. Personer som arbetar med politik kallas för politiker och kan göra det antingen på landsnivå eller på kommunal nivå. Politik sker också på ett internationellt plan och där är kanske EU det bästa exemplet på detta för oss som bor i Sverige.

I Sverige och i västvärlden domineras samhällen av demokratier. Detta innebär att medborgarna har rätt att påverka hur politiken styrs, ofta genom att rösta på de representanter vars politik de anser vara den rätta. Politiker styrs ofta av olika idéer och uppfattningar om hur ett samhälle bör se ut och styras. Dessa idéer och uppfattningar kallas för politiska ideologier och kan ses som filosofiska modeller för hur ett land ska styras. De allra flesta länder har dock någon form av blandning av flera ideologier.

Ordet politik kommer från grekiskan och betyder statskonst. Det handlar helt enkelt om hur en stat ska styras. Idén om staten och hur den ska styras är en väldigt gammal idé och myntades redan av Platon i Staten. Den största skillnaden mellan ideologier är åsikter om hur ekonomiska resurser ska fördelas samt hur mycket makt staten ska ha över sina medborgare. Grovt sett kan man säga att de på vänsterskalan anser att staten ska ha mycket makt och att de ekonomiska medlen ska fördelas jämnt över medborgarna medan de på högersidan anser att staten ska lägga sig i så lite som möjligt och att det är helt rimligt att människor tjänar olika mycket pengar. Det är svåra frågor och de har diskuterats fram och tillbaka under väldigt lång tid.

Det finns också samhällen där medborgarna inte alls bestämmer någonting utan som styrs av en eller ett fåtal ledare. Dessa samhällen brukar kallas för diktaturer och den som styrs kallas för diktator. Denna typ av statsskick har dock ofta visat sig inte fungera särskilt bra och de flesta länder som har diktatoriska statsskick präglas av en låg levnadsstandard hos befolkningen.

Politik är ett ständigt aktuellt ämne och berör oss alla vare sig vi vill eller inte, så det skadar inte att lära sig om ämnet.